25.6.53

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...


        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาของตนเหมือนกันแต่ รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน ฝ่ายเถรวาทให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมพุทธเจ้า และกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตกับในอนาคตบ้างแต่ไม่ให้ความสำคัญเท่า ฝ่ายมหายานนับถือพระพุทธเจ้าของฝ่ายเถรวาททั้งหมดและมีการสร้างพระพุทธเจ้า เพิ่มเติมขึ้นมาจนบางองค์มีลักษณะคล้ายเทพเจ้าของศาสนาฮินดู
 
         ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธ ถือกันว่า พระพุทธเจ้า (พระโคตมพุทธเจ้า) พระองค์ ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง 80 ปี ก่อนพุทธศักราช จนถึงเริ่ม พุทธศักราชซึ่งเป็น วันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปีก่อน คริสตกาลตามตำราไทยอ้างอิงปฏิทิน สุริยคติไทยและปฏิทิน จันทรคติไทย และ 483 ปีก่อน คริสตกาลตามปฏิทินสากล


2 ความคิดเห็น:

 1. นิกายหินยานหรือเถรวาทที่เรารู้จักนั้นจะยังคงซึ่งพระธรรมวินัยอันดั้งเดิมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ด้วยเหตุผลจากพระวาจาที่พระพุทธองค์ที่เคยทรงตรัสไว้ว่า "พระธรรมและพระวินัยคือตัวแทนแห่งเราตถาคต เมื่อเราสิ้นไปแล้ว" ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธนิกายหินยานหรืออีกชื่อหนึ่งคือเถรวาทจึงยังคงไว้ซึ่งพระธรรมและพระวินัยที่เป็นต้นพุทธบัญญัติไว้อย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งปัจจุบัน ประเทศที่นิยมนับถือได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว และศรีลังกา แต่ในขณะเดียวกันก็ได้แยกออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ ๑) ฝ่ายมหานิกายหรือคามวาสีหรือที่เรามักคุ้นเคยเรียกง่ายๆว่าพระบ้าน เป็นฝ่ายที่เรียนทางด้านพระปริยัติธรรม หรือศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมและพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เพื่อสั่งอนชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไป ๒) ฝ่ายธรรมยุทธหรือที่เรียกว่าอรัญวาสีเป็นฝ่ายที่มุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ส่วนมากจะอยู่ตามป่า ภูเขา ถ้ำ หรือโคนต้นไม้ เรือนร้างที่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน ทั้งนี้เพื่อฝึกจิตตนเองให้รู้เท่าทันกลมายากิเลส เป็นผู้ปรารถนาน้อย มีความสันโดษ คนทั่วไปมักเรียกสั้นๆ ว่า "พระป่า"
  ส่วนนิกายมหายาน จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขพระวินัยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสอดคล้องกับธรรมชาติดังนั้นนิกายนี้จึงมีคนนับถือค่อนข้างมากประเทศที่นับถือมาก เช่น จีน ทิเบต มองโกเลีย และญี่ปุ่น
  ถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะแยกเป็น ๒ นิกายแต่ทั้ง ๒ นิกายนี้ก็มีจุดหมายเดียวกันนั่นคือพระนิพพาน หมดสิ้นกิเลสและความหลุดพ้นแห่งวัฏวนหรือพ้นจาการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์นั่นเอง

  ตอบลบ
 2. นิกายมหายาน สามารถปรับเปลี่ยนพระวินัยได้ตามยุคสมัยเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ประเทศที่นับถือมากคือ จีน ทิเบต มองโกเลีย และญี่ปุ่น
  นิกายหินยานหรือเถรวาทนั้นจะยึดพระธรรมและพระวินัยอันเป็นต้นปัญญัติไว้ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากพระวาจาที่พระพุทธองค์เคยทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่า "พระธรรมและพระวินัยนี่แลจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคต"

  ตอบลบ

©2009 By Ideacom Creative 2008