25.6.53

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...


        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาของตนเหมือนกันแต่ รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน ฝ่ายเถรวาทให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมพุทธเจ้า และกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตกับในอนาคตบ้างแต่ไม่ให้ความสำคัญเท่า ฝ่ายมหายานนับถือพระพุทธเจ้าของฝ่ายเถรวาททั้งหมดและมีการสร้างพระพุทธเจ้า เพิ่มเติมขึ้นมาจนบางองค์มีลักษณะคล้ายเทพเจ้าของศาสนาฮินดู
 
         ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธ ถือกันว่า พระพุทธเจ้า (พระโคตมพุทธเจ้า) พระองค์ ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง 80 ปี ก่อนพุทธศักราช จนถึงเริ่ม พุทธศักราชซึ่งเป็น วันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปีก่อน คริสตกาลตามตำราไทยอ้างอิงปฏิทิน สุริยคติไทยและปฏิทิน จันทรคติไทย และ 483 ปีก่อน คริสตกาลตามปฏิทินสากล


24.6.53

Names of fruits

19.6.53

ทุกความรู้สึก บอกดด้วยภาพ ...

ตั้งใจ

เขิน

หยอกล้อ

อบอุ่น

อาลัย

เคลิ้ม

ขี้เล่น

กำลังใจ

อาวรณ์

ว่างเปล่า

18.6.53

เห็นไหมว่า...สรรพสิ่งกำลังมองมาที่คุณ ..

ชุมชนแออัด ...


©2009 By Ideacom Creative 2008