7.5.53

ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก ม า ก ม า ย ห ร อ ก ค รั บ

แ ค่ แ ว ะ ม า ส่ ง ข่ า ว กั บ ค ว า ม คิ ด ถึ ง

ข่ า ว ก็ คื อ  เ ช็ ค กัั บ แ ต ง โ ม เ ข้ า โ ร ง เ รี ย น บุ รี รั ม ย์ พิ ท ย า ค ม ไ ด้ แ ล้ ว

แ ล ะ อ ย่ า ง บ อ ก ว่ า

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป.6รุ่นที่3ทุกคนเลย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

©2009 By Ideacom Creative 2008