17.11.52

น้ำมันดีเซล


[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนหลายร้อย ชนิด ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลและคุณสมบัติทางกายภาพในช่วงกว้าง โดยทั่วไปสามารถเดือดได้ที่อุณหภูมิในช่วง ๑๕๐ – ๔๐๐ องศาเซลเซียส ดังนั้น น้ำมันดีเซลจะระเหยได้ยากที่อุณหภูมิบรรยากาศ น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามที่กอง น้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ทุกประการ
ค่าเลขซีเทน
ค่าเลขซีเทนเป็นหน่วยวัดสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการกำหนดค่าความสามารถในการติดไฟของน้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซลที่มีเลขซีเทนยิ่งสูง ก็ยิ่งติดไฟได้ง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้ เช่น ช่วยให้เครื่องยนต์ติดง่าย ลดควันดำในระหว่างการอุ่นเครื่องยนต์ ช่วยลดระดับเสียง ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและลดสารมลพิษในไอเสีย สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้เลขซีเทนมีค่าไม่ต่ำหว่า ๔๗ แต่ในทางปฏิบัติ น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปมีค่าเลขซีเทนสูงกว่า ๕๐ นอกจากนั้น กรรมวิธีในการกำหนดค่าเลขซีเทนจะต้องทำการทดสอบตามมาตรฐานสากล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบสูงมาก ดังนั้น จึงได้มีความพยายามหาวิธีการทดแทนการกำหนดค่าความสามารถในการติดไฟ โดยการคำนวณจากคุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง ค่าที่ได้จากวิธีการคำนวณนี้เรียกว่า ค่าดัชนีซีเทน โดยทั่วไปค่าดัชนีซีเทนของน้ำมันดีเซลจะมีค่าตัวเลขที่สูงกว่าค่าซีเทน เล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

©2009 By Ideacom Creative 2008